2017/2018

Názov príležitostnej aktivity

Výška poplatku

Rozsah aktivity

Aktivity pre školské a iné skupiny

max. 30 účastníkov

1€ / osoba – škola alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

1,50 €/ osoba – školy alebo subjekty iných zriaďovateľov

 do 2 hodín ,

každá ďalšia začatá dvojhodinovka sa považuje za novú aktivitu

Vzdelávacie programy pre školy

0,50€ / osoba - osoba – škola alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

1 €/ osoba – školy alebo subjekty iných zriaďovateľov

jedno  podujatie

Planetárium- skupina

 

1€ / osoba

škola alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

1,50 €/ osoba

školy alebo subjekty iných zriaďovateľov

jedno  podujatie – podujatie sa uskutoční iba pri počte minimálne 10 účastníkov

Planetárium - verejnosť

1 €/ deti od 3 do 15 rokov

2 € /  dospelá osoba

jedno  podujatie – podujatie sa uskutoční iba pri počte minimálne 8 účastníkov

Aktivity v divadelných sálach Divadelné predstavenie

Koncert

Kultúrne vystúpenie

50 € - škola alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

+ generálka zdarma

100€  - školy alebo subjekty iných zriaďovateľov

+ generálka 20 € / 2 hodiny

do 2 hodín

za každú začatú ďalšiu hodinu :

10 € - škola alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

20 € - školy alebo subjekty iných zriaďovateľov

Iné aktivity  realizované mimo divadelnej sály  / workshop, beseda.../nad 30 osôb

20 € - škola alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

 

40€  - školy alebo subjekty iných zriaďovateľov

 

do 2 hodín

za každú začatú ďalšiu hodinu :

5 € - škola alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

10 € - školy alebo subjekty iných zriaďovateľov

Klub posilňovania

Klub posilňovania

20 € / osoba permanentka

2,50 € / osoba

jeden mesiac

jednorazový vstup

Iné klubové činnosti – hudobné skupiny, aerobic, Slniečko...

 

10 €/ osoba permanentka

2 €/ osoba

 

10 vstupov – max. platnosť permanentky 3 mesiace

jednorazový vstup

Narodeninová párty

20 € – člen CVČ

40 €- člen CVČ

30 €  - nečlen

60 €- nečlen

max. 10 osôb  - 2 hodiny

viac ako 10 osôb

Noc v CVČ

3,50 €/ osoba člen CVČ

 + občerstvenie

5,00 € / osoba 10,00€ / osoba

 

jedno  podujatie

Aktivity pre verejnosť

0,50 €/ deti od 3 do 15 rokov

1€/ osoba dospelá osoba

Jedno podujatie

Súťaže naše aj iných vyhlasovateľov – z oblasti školstva : MŠVVaŠ

 0,50€ / osoba - osoba – škola alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

1 €/ osoba

osoba

školy alebo subjekty iných zriaďovateľov

jedno  podujatie

Tábory, výlety, súťaže, aktivity s inými nákladmi ako sú bežné náklady

Podľa rozsahu poskytnutých služieb. Viď propozície

jedno podujatie